Tenzij anders aangegeven zijn bij deze aanvullende regels de algemene regels van toepassing.

Doel van het spel
Dit spel is een zgn. "call-shot", d.w.z. dat de speller voor iedere stoot moet aanduiden welke bal hij gaat potten én in welke pocket. Er wordt gespeeld met één speelbal en 15 objectballen. De ene speler moet de nummer 1 t/m 7 potten (effen ballen) terwijl de andere speler de nummers 9 t/m 15 moet potten (gestreepte ballen). De speler die zijn/haar groep het eerst heeft gepot en tevens de 8-ball volgens de regels heet gepot, is winnaar.

Call-shot
Bij "call-shot" moet de speler voor iedere stoot aanwijzen of aankondigen welke bal hij/zij in welke pocket gaat spelen. Het is niet noodzakelijk om details aan te duiden zoals via welke band(en) caramboles e.d.

Indien de bal niet in de aangeduide pocket gespeeld wordt, of in een andere pocket, is de beurt voorbij, maar is het geen foul. Indien de aangeduide bal in de juiste pocket wordt gespeeld, blijft deze in de pocket. Zijn er ballen niet volgens de regels gepot, dan komen de ballen van de speler die heeft gestoten terug op tafel. Eventueel gepotte ballen de tegenstander blijven in de pocket. Alleen als er wordt gespeeld op een tafel met muntinworp, blijven alle ballen in de pockets.

Plaatsen van de ballen voor aanvang van het spel
De 8-ball, één effen en één gestreepte bal worden geplaatst zoals op de illustratie te zien is. De andere ballen mogen op willekeurige wijze worden geplaatst.

Openingsbreak
Door toss wordt bepaald wie de break van de eerste game mag doen. Tijdens individuele wedstrijden begint de verliezer van een game de volgende game. Bij teamwedstrijden wordt om en om met de game begonnen.

Open table
Er wordt gesproken van een "open table" indien er nog geen keuze van een groep gemaakt is. Indien er sprake is van een "open table" is het toegestaan om via een effen (of de 8-ball) een gestreepte bal te potten of omgekeerd.

8-ball gepot tijdens de break
Indien de 8-ball wordt gepot tijdens de break, mag de speler die heeft gestoten bepalen of de ballen terug worden geplaatst in de beginpositie of dat de 8-ball wordt "gespot". Dezelfde speler blijft aan de beurt.

Correcte openingsbreak
Een openingsbreak is correct uitgevoerd indien er een bal wordt gepot of 4 objectballen in de richting van de kopband worden gespeeld. Indien een break niet correct is uitgevoerd, is dit geen foul. De tegenstander mag echter bepalen of de positie van de ballen gehandhaafd blijft of dat ze worden geplaatst in de beginpositie en dat hij zelf de openingsbreak doet.

Het is niet noodzakelijk om eerst de kopbal te raken (de bal op de voetspot) om een correcte break te maken.

"Scratch" bij een correcte stoot
"Scratch" wil zeggen dat de speelbal wordt gepot. Gebeurt dit tijdens een break-shot, blijven alle ballen in de pocket. Alleen de 8-ball wordt terug "gespot". Het is een foul en er is een "open table". De speler die aan de beurt is heeft de speelbal "in-hand" achter de koplijk en mag geen objectbal aanspelen die ook achter de koplijn ligt, tenzij de speelbal eerst naar een punt vóór de koplijn wordt gespeeld om daarna de objectbal achter de koplijn te raken.

Als een speler de speelbal voor de koplijn plaatst, moet de referee of tegenstander verzoeken om de bal achter de koplijn te plaatsen. Het is geen foul als de speler gehoor geeft aan dat verzoek of als er geen verzoek is gedaan. De basis van de bal (het punt waar de bal de tafel raakt) bepaalt of de bal vóór of achter de koplijn ligt.

Een objectbal is aanspeelbaar indien de basis van de bal vóór de koplijn ligt.

Correct stoot
Bij iedere stoot (behalve bij de openingsbreak en een "open-table" moet de speler eerst een bal raken van zijn eigen groep en tevens een objectbal potten of zorgen dat of de speelbal of een van de objectballen een van de banden raakt. Het is toegestaan om via de ban de objectbal aan spelen. Echter, na het raken van de objectbal, blijft het bovenstaande van kracht.

Keuze van de groep
De keuze van een groep (effen of gestreept) wordt niet gemaakt tijdens de openingsbreak, zelfs als hierbij van één of beide groepen ballen zijn gepot. Er is na de openingsbreak altijd strake van een "open-table". De keuze van de groep wordt alleen bepaald wanneer een speler een objectbal correct pot na de openingsbreak.

Score
Een speler mag zijn beurt voortzetten totdat hij een objectbal van zijn groep niet correct weet te potten. Als een speler alle ballen zijn groep heeft gepot, moet hij proberen de 8-ball te potten.

Fouls
De volgende overtredingen van de regels resulteren in een foul:

- het onjuist uitvoeren van de "correcte stoot" zoals deze is beschreven;
- een "scratch-shot" (als de speelbal in een pocket verdwijnt);
- een "scratch-shot" bij een correcte break;
- tijdens de stoot raakt niet minstens één voet de vloer;
- een van de ballen raken op een manier, anders dan beschreven in de reglementen, bij "legal-play";
- een opzettelijke "jump-shot" over een andere bal door de speelbal te "scheppen" met de keu. Het is geen foul indien de speler per ongeluk de bal verkeerd raakt, zodat deze los van het speeloppervlak komt;
- tijdens teamcompetitie is het niet toegestaan dat een teamlid van degene die aan stoot is adviezen of aanwijzigen geeft. Gebeurt dit wel, dan wordt een foul toegewezen aan degene die aan stoot is.

Straf bij een foul
Als een speler een foul veroorzaakt, krijgt de tegenstander de speelbal "in-hand". Dit betekent dat hij de bal mag plaatsen waar hij wenst. Dit hoeft niet achter de koplijn te zijn, behalve bij een openingsbreak. Deze regel voorkomt dat een speler opzettelijk een foul maakt, zodat zijn/haar tegenstander daar nadeel van zou hebben.

De speler met de "ball in-hand" mag dus met de hand (en indien noodzakelijk meerdere keren) de ergens in het speelvlak van de tafel plaatsen. Ook de shaft van de keu (niet de pomerans) mag worden gebruikt om de bal te verplaatsen.

Combinatie-stoten
Een combinatie-stoot is toegestaan, echter de 8-ball mag niet als eerste bal in een combinatie-stoot gebruikt worden, behalve als er sprake is van een "open-table".

Onjuist gepotte ballen
Een objectbal wordt als onjuist gepot beschouwd indien deze is gepot tijdens een stoot waar tevens een foul is veroorzaakt of als de bal niet in de aangeduide pocket is gepot. De gepotte ballen van de speler worden terug op de tafel "gespot" op de voetspot, terwijl de gepotte ballen van de tegenstander gepot blijven.

Indien er wordt gespeeld op een tafel met muntinworp blijven alle gepotte ballen van tafel.

Objectballen die van de tafel springen
Als een objectbal van tafel springt, is het een "miss" en gaat de beurt naar de tegenstander. Het is geen foul. Ballen van de speler komen terug op de tafel. De ballen van de tegenstander worden in een pocket geplaatst en als gepot beschouwd.

Het "spotten" van de ballen
Als een objectbal "gespot" moet worden, wordt deze op de "long-string" geplaatst (dit is een lijn die loopt van het centrum van de voetband naar de voetspot en, indien noodzakelijk, verder), zo dicht mogelijk bij de voetspot.

Een bal vast aan de band
Indien een objectbal wordt aangespeeld, die vast tegen een band ligt, moet de speelbal die vastliggende bal raken en (1) deze bal of een andere objectbal potten of (2) de vastliggende bal naar een andere band spelen of (3) de speelbal of een andere objectbal naar een andere band spelen. Indien dit niet lukt is dit een foul.

De 8-ball aanspelen
Als de 8-ball wordt aangespeeld, moet de speler duidelijk aanduiden in welke pocket hij gaat spelen. Als de speler niet aanduidt in welke pocket hij gaat spelen is het de verantwoordelijkheid van diens tegenstander en de referee om dit te vragen voordat de speelbal gestoten wordt. Als de speler de 8-ball pot zonder aan te duiden in welke pocket en als de tegenstander of referee dit niet hebben gevraagd, wordt de game gewonnen door die speler.

Verlies van de game
Een speler verliest de game bij een van de volgende fouten:

- als hij een foul maakt, terwijl hij de 8-ball pot;
- als hij de 8-ball pot in dezelfde stoot als de laatste objectbal van zijn groep;
- als de 8-ball van tafel springt;
- als de 8-ball wordt gepot in een andere pocket dan aangeduid;
- als de 8-ball wordt gepot terwijl het niet de juiste objectbal is.

Bij een "scratch" of een foul terwijl er op de 8-ball wordt gespeeld, maar die niet wordt gepot of van de tafel springt, is het geen verlies van de game.

Patstelling
Als in 3 achtereenvolgende beurten van beide spelers (6 beurten in totaal) met opzet een foul of "scratch" wordt veroorzaakt, wordt de game in een patstelling beschouwd. Beide spelers weten dat een poging een objectbal te verplaatsen of te potten kan resulteren in een direct verlies van de game.

De game wordt dan totaal overgespeeld en de speler die deze game was begonnen, begint opnieuw met de openingsbreak.

LET OP; drie opeenvolgende fouls van één speler betekent niet dat hij de game verliest.

Tijdsregel
Als volgens de referee, een speler een wedstrijd ophoudt door constant langzaam spel, kan hij deze speler waarschuwen en hem een tijdslimiet opleggen van 1 minuut tussen 2 stoten. Als een referee deze tijdslimiet aan een speler heeft opgelegd en die speler overschrijdt deze limiet, wordt een foul afgeroepen en krijgt de tegenstander de bal "in-hand".