Retourneren:

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk -  in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.
  en dien op voorwaarde dat:
 • het product niet meer is gebruikt dan nodig. Wij kunnen eventueel waardevermindering in rekening brengen van het product. Behandel het product en verpakking met zorg.
 • aan het product geen aanpassingen en of montage sporen aanwezig zijn. Wij kunnen eventueel waardevermindering in rekening brengen van het product indien een product beschadigt retour komt.
 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 • het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via [email protected], indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Van den Broek Biljarts, www.vandenbroekbiljarts.nl, kan worden gedownload.
 3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Van den Broek Biljarts, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten 

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Van den Broek Biljarts heeft geretourneerd, dan zal Van den Broek Biljarts eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.  
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Van den Broek Biljarts voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Van den Broek Biljarts niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Van den Broek Biljarts, bij gebreke waarvan Van den Broek Biljarts niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Ruilen 

 1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur Na deze melding heeft de u als klant NOGMAALS 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen.
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
 • het product is nog niet gebruikt
 1. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en aangepaste artikelen of artikelen die specifiek besteld zijn kunnen niet worden geruild.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Van den Broek Biljarts in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Van den Broek Biljarts kan worden toegerekend in een van de wil van Van den Broek Biljarts onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Van den Broek Biljarts kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecom storingen; computer virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Van den Broek Biljarts 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Van den Broek Biljarts er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Van den Broek Biljarts is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Om producten retour te sturen:

Wat u moet doen is het product goed verpakken en deze via een pakket dienst naar ons toezenden.

Voeg in de doos de retourformulier toe zodat wij weten van wie het pakket retour komt en met welke reden

Wij zullen na ontvangst zo spoedig mogelijk u het geld retour zetten. Meestal is dat de zelfde dag van ontvangst pakket. Wij retourneren het bedrag op de rekening/betaal methode waarvan betaald is. Afhankelijk van uw betaal methode kan de terug boeking wat langer duren ivm banken die onderling even het geld vast houden. Helaas kunnen wij daar niks aan veranderen.

U kunt het pakket verzenden naar:

Van den Broek Biljarts
Bolderweg 37 A/B
1332 AZ Almere-Buiten